พระพุทธรูปปางต่างๆ

posted on 22 Feb 2011 10:00 by dj-darkburn in buddha

พระพุทธรูปปางต่างๆ

๑.ปางประสูติ                     ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์                     ๓.ปางตัดพระเมาลี

๔.ปางอธิฐานเพศบรรพชิต      ๕.ปางปัจเจกขณะ                         ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

๗.ปางทรงพระสุบิน             ๘.ปางรับมธุปายาส                          ๙.ปางเสวยมธุปายาส

๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด    ๑๑.ปางรับหญ้าคา                          ๑๒.ปางสมาธิเพชร

๑๓.ปางมารวิชัย                 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้                 ๑๕.ปางถวายเนตร

๑๖.ปางจงกรมแก้ว              ๑๗.ปางเรือนแก้ว                             ๑๘.ปางห้ามมาร

๑๙.ปางนาคปรก               ๒๐.ปางฉันผลสมอ                             ๒๑.ปางประสานบาตร

๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง     ๒๓.ปางพระเกศธาตุ                         ๒๔.ปางรำพึง

๒๕.ปางปฐมเทศนา             ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ                    ๒๗.ปางภัตกิจ

๒๘.ปางห้ามสมุทร               ๒๙.ปางห้ามญาติ                            ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐาน

๓๑.ปางชี้อัครสาวก              ๓๒.ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์            ๓๓.ปางประทับเรือ

๓๔.ปางห้ามพยาธิ                ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์               ๓๖.ปางอุ้มบาตร

๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา         ๓๘.ปางรับผลมะม่วง                      ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา       ๔๑.ปางเปิดโลก                          ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

๔๓.ปางลีลา                      ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์                 ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน

๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ๔๗.ปางสรงน้ำฝน                ๔๘.ปางขอฝน (นั่ง)

๔๙.ปางขอฝน (ยืน)              ๕๐.ปางชี้อสุภะ                            ๕๑.ปางชี้มาร

๕๒.ปางปฐมบัญญัติ              ๕๓.ปางขับพระวักกลิ                     ๕๔.ปางสนเข็ม

๕๕.ปางประทานพร (นั่ง)        ๕๖.ปางประทานพร (ยืน)                ๕๗.ปางประทานธรรม

๕๘.ประทานอภัย (นั่ง)           ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี        ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดี

๖๑.ปางปาลิไลก์                  ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร              ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู

๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์       ๖๕.ปางโปรดองคุลีมารโจร               ๖๖.ปางโปรดพกาพรหรม

๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม       ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร                    ๖๙.ปางนาคาวโลก

๗๐.ปางทรงรับอุทกัง ๗๑.ปางทรงพยากรณ์  ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก  ๗๓.ปางปรินิพพาน 

ดูภาพประกอบได้ที่นี่  http://dhammathai.org/pang/pang.php

Comment

Comment:

Tweet